Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\pic\csok.gif

Tápszentmiklósi
Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola


 

Az iskola rövid bemutatása

Az iskola telephelyei

Tanárok és fogadóórák

Szakmai alapdokumentum

Pedagógiai program

SzMSz

Házirend

Munkarend

 

Szülõi szervezet

Diákönkormányzat

Iskolabusz menetrend

A 2017/18-as tanév rendje (részlet)

Az országos

kompetenciamérés eredményei

Iskolánk névadója

ARIZONA

 ÓRAREND


Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\pic\back.gif
a SzelencéreAZ    ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk, a tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 1990–2007 szeptembere között önálló nyolcosztályos iskolaként működött. Korábban több éven keresztül a Tápi Körzeti Általános Iskola tagiskolája volt. 2003 szeptemberétől az iskola egy tagiskolával működött, ugyanis a fenntartó a szomszédos község, Lázi Önkormányzatával oktatási társulást hozott létre.
2007 januárjában Lázi–Győrasszonyfa–Tápszentmiklós–Tarjánpuszta Községek Önkormányzatai közoktatási intézményfenntartó társulást kötöttek az általános iskolai feladatellátásra.
A tápszentmiklósi székhelyű iskola fenntartója Lázi–Győrasszonyfa–Tápszentmiklós–Tarjánpuszta Községek Önkormányzatai. A fenntartók által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünk nyolc osztályos általános iskolaként működik, egy telephellyel, Győrasszonyfán és egy tagintézménnyel, Lázin.
Az iskola működési területén, a négy községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal indulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épülete, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő helyi ifjúságnak! 

Helyzetkép
Iskolánkban jelenleg 9 tanulócsoportban 165 gyermek tanul.
Az iskola minden évfolyam tanulóinak napközis illetve tanulószobai ellátást biztosít.
 Kötelező tanóraként a 4. évfolyamtól angolt tanítunk. 2. és 3. évfolyamon alapozó tárgyként szabadon választott tantárgyként  kerül bevezetésre. Ezen a két évfolyamon nem értékeljük az angol nyelvet.
 
Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkező tanítók végzik. A felső tagozatban szakos ellátottságunk megfelelő, tanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosíték az eredményes munkához.
Iskolánk specialitása a sokszínű képzés, iskolánkban a tehetséges és érdeklődő gyerekek különféle művészeti ágakban, sportban és differenciált fejlesztő foglalkozásokon képezhetik magukat.
Az iskola széles sávú interneteléréssel rendelkezik, melynek alkalmazására már az alsó tagozattól tanórákon is rendszeresen sor kerül. Az oktatáshoz szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. Tápszentmiklóson és Győrasszonyfán is az igényeknek megfelelő szaktanterem áll rendelkezésre.
A mindhárom telephelyen korszerű szabadidőpark ill. sportpálya segíti a tanulók tanórai és szabadidős foglalkozásait.
A tápszentmiklósi és győrasszonyfai iskola épületének padlásterében működik egy korszerű községi és egyben iskolai könyvtár, ami jól szolgálja a tanulók és a nevelők szabadidős tevékenységét. Nagy sikernek örvend a Teleház szolgáltatás is.
 A mindennapi sportolás feltételei is adottak az iskolában. A tornaterem, hatalmas iskolai udvar sportpályával sokféle lehetőséget biztosít a tanulók mindennapos mozgásához.
A valós életre, a politikai demokrácia viszonyai közötti eligazodásra készíti fel tanítványainkat az iskolai diákönkormányzat, ahol megtanulhatják saját életüket önmaguk szervezni, irányítani. Megtanulják az önkiszolgálást, egymás segítését, az együttműködés és a tolerancia fontosságát is. A diákönkormányzat gazdag programkínálattal járul hozzá a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez.
2016. január elsejétől viselhetjük az ÖKO-ISKOLAI címet. Folyamatosan dolgozunk vállalásaink teljesítésén. Az iskolai diák-önkormányzaton belül alakult egy „Zöld csoport”, melynek tagjai biztosítják a tanulók részéről a programban vállalt feladataink teljesülését.
 Kihasználva a családias légkört, arra törekszünk, hogy ünnepeink, rendezvényeink bensőségesek legyenek, nyújtsanak igazi élményt a gyerekeknek.
Iskolai programkínálatunkkal, rendezvényeinkkel, ünnepeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy az élet teljességét élhessék meg tanítványaink, akik nap mint nap kemény munkát végeznek. Napi 4–6 tanítási órán kell szellemileg és fizikailag helytállniuk.
 
A szülők jelentős része támogatja, segíti munkánkat célunk elérésében, hogy kistelepülési iskolánk mind a tápszentmiklósi székhelyen, mind a győrasszonyfai és lázi telephelyeken magas színvonalú oktatást, eredményes nevelőtevékenységet, színes és gazdag programkínálatot nyújtson.
 

 


Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\pic\back.gif

Székhely: 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

9094 Tápszentmiklós, Major út 1.

A székhely iskolában 5-8. önálló évfolyamok működnek

Tel: 96/685-000
Fax: 96/685001
email: csokonaisuli@gmail.com
A fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1055 Budapest Szalay u. 10-14.
Pannonhalmi Tankerület 077001
iTankerületi igazgató:
Hajdú Ákos
Fenntaró adószáma:

15369828-2-08
Szlasz:
10032000-00329307-00000000
Statisztikai szám:
15799658-8412-312-01

Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\gyafa\P1315162.jpg

Telephely:
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 1.

A győrasszonyfai telephelyen 1-4.évfolyamok működnek

Tel: 96/685-020

Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\lazi\lazi1.jpg

Telephely:
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
9089 Lázi, Kossuth u. 9.

A lázi telephelyen 1-4 összevont tanulócsoport működik.

Tel: 88/587-920

Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\pic\back.gif

Iskolánk pedagógusai és fogadóórái

(Mindegyik félévben egy szülői értekezletete és egy fogadóórát tarunk, melynek időpontját közzétesszük és az ellenőrzőbe beírjuk.
Ezen felül az alábbi rendben fogadóórát tartanak pedagógusaink.
Szükség szerint egyedi időpontban a szülők vagy a pedagógusok is kezdeményezhetnek találkozót egyéni problémák begbeszélése végett.)

Pedagógus neve

Végzettsége

Munkaköre

Telephely

Fogadóórája

ÁDÁM MÁRIA

mat+inf. Tanár

Tszm

BEDŐ BERNADETT

tanító

Gyafa

BORSNÉ TURBÓK ANITA

tanító

Lázi

FÜLÖP PÉTER

biolóa+testnev+gyógytest. Tanár

Tszm

HIDVÉGI GYULA

tanító

Lázi

pETRUS bERNADETT

gyógypedagógus

 

KISS MÁRK

tanító

Gyafa

KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA

tanító+tánc és dr. tanár

 

NÉMETH LÁSZLÓ

tanító+ emb és társ szakkoll+ hitoktató

Tszm

PÖCZE SÁNDOR

magy+tech tanár+közokt.vez+okt. inf.

 

SAMU ANDREA

tanító

Gyafa

Pőcze Ervinné

felsős angol szakos nyelvtanár

Tszm

SZURICS PÉTER

tanító+szakedző+közokt.vez.

Gyafa

TÓTH JENŐ SZABOLCSNÉ

tanító

Gyafa

TÓTH KATALIN

tanító+ének-zene szakkoll.

Gyafa

TÓTHNÉ PÁKOZDI SZILVIA

tanító+mat+magy. Tanár

Tszm

Tóth Piroska

mat+ének-zene tanár

 

Takács Gergely

 angol

Tszm

Farkas Mária földrajz, természetismeret, tanulószoba Tszm
Pákozdi Ádámné kémia
Szabó Gábor Kémia, technika

Szalai Erika

fizika

Tszm

 

A szülői munkaközösség névsora

Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\pic\back.gif

Iskolabusz menetrend

Tarján

>>> 

Gyafa

>>> 

Tszm

>>> 

Lázi

>>> 

Tszm

>>> 

Gyafa

7.15

 

7.20

 

7.30

 

7.35

 

7.45

 

7.55

Tszm

>>> 

Lázi

>>> 

Tszm

>>> 

Gyafa

>>> 

Tarján

>>> 

Gyafa

>>> 

Tszm

13.45

 

13.50

 

14.00

 

14.10

 

14.15

 

14.20

 

14.30

Tszm

>>> 

Gyafa

>>> 

Tarján

>>> 

Gyafa

>>> 

Tszm

>>> 

Lázi

 

15.25

 

15.35

 

15.40

 

15.45

 

15.55

 

16.10

 

 


A KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL 

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben, majd pedig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §-ában meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.
 

Iskolánkra vonatkozó részletes dokumentumok letölthetők innen.   .


A NETFIT mérést bemutató honlap elérhető innen.


Leírás: Leírás: Leírás: D:\web\szelence1\csokonai\pic\back.gif